Srpski   English  Russian

IMATE PROBLEM SA KOROZIJOM?

Cevovodi se preventivno od korozije štite izolacijom. Međutim i najmanja oštećenja izolacije dovode do pojave korozije. Posledica korozije je gubitak mase metala i bušenje cevi, što ima za posledicu velike ekonomske i ekološke štete.

SMANJENJE VEKA TRAJANJA

Najčešća situacija u praksi je da su cevovodi jednovremeno ugroženi interakcijom negativnih uticaja. To mogu biti agresivne suspstance u tlu, lutajuće struje od šinskog saobraćaja, neizmenične struje od visoko naponskih vodova, kontakt metala različitog sopstvenog potencijala itd. Svaki od uzročnika sigurno dovodi do pojave korozije, bušenja i smanjenja veka trajanja cevovoda. Očekivani vek trajanja cevovoda je oko 50 godina, međutim korozija može biti tako intezivna da smanji vek trajanja cevovoda na samo par godina. Primenom zaštitnih sistema katodne zaštite i prisilne drenaže moguće je potpuno zaustaviti koroziju i produžiti vek trajanja cevovoda za više decenija.

KLASIČNA KOROZIJA

U kontaktu sa zemljištem koje sadrži određenu količinu vlage, mineralnih materija i kiseonika, metalna konstrukcija počinje da se rastvara elektrohemijskim putem prema reakcionoj šemi:

Jednačina predstavlja prelazak gvožđa u oksid, u dodiru sa vodom i kiseonikom, što ima za posledicu oštećenje metalne konstrukcije.

KOROZIJA USLED „AERACIONE ĆELIJE“

Ako se cevovod pruža kroz različite tipove zemljišta, sa različitom koncetracijom kiseonika, javlja se naponski gradijent. Naponski gradijent neizbežno dovodi do korozione struje kroz tlo. Cevovodi locirani u mešovitom tlu poput gline ispresecane slojevima peska su izloženi koroziji većoj od 0.30mm /god.

KOROZIJA USLED „MAKRO ĆELIJE“

Slučaj kada je armatura betona ili neki drugi metal u galvanskoj vezi sa cevovodom, naziva se „makro ćelija“. U zavisnosti od sopstvenog potencijala metala može da se npr. armatura ponaša kao katoda a cevovod kao anoda. Posledica ovog fenomena je odnošenje jona metala sa cevi, odnosno bušenje cevovoda.

KOROZIJA USLED LUTAJUĆIH STRUJA


Intezitet korozije zavisi od više faktora:
- izolacije šina
- izolacije cevovoda
- specifične otpornosti tla
- strujnog opterećenja

KOROZIJA USLED NAIZMENIČNE STRUJE

Naizmenična struja u energetskim vodovima stvara magnetno polje a na cevovodima pod dejstvom tog polja može da se indukuje napon. Kao posledica indukcije dolazi do razaranja cevovoda na mestima smanjene otpornosti izolacije, odnosno na mestima odlaska struje sa cevi u tlo. Na tom mestu struja odnosi jone metala i vremenom formira perforaciju. Gubitak mase metala može iznositi i 1mm/god.
Magnituda indukovanog napona zavisi od više faktora:
- geometrije i međusobnog položaja energetskih vodova i cevovoda
- strujnog opterećenja energetskih vodova
- opterećenja različitih faza
- otpora izolacije na cevovodu
- specifične otpornosti tla
Generalno, što je strujno opterećenje veće, što je duža trasa u relativnoj paraleli i što je bolja izolacija cevi to je izvesnije da će se indukovati značajan napon na cevi.